Renaissance - Chính Sách Học Bổng IB

Trường Quốc tế Renaissance đã xem xét chính sách học bổng phù hợp với định hướng chiến lược của nhà trường. Do đó, chúng tôi đang tăng cường Chương trình học bổng Tú tài Quốc tế Renaissance nhằm mang đến cho nhiều học sinh khả năng tiếp cận và cơ hội nhận học bổng. Xin lưu ý rằng các học bổng đã được cấp hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới này. 

Chính sách học bổng của nhà trường đã được xem xét và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Việc cấp học bổng sẽ tiếp tục dựa trên kết quả học tập, tuy nhiên, trong quá trình xét duyệt học bổng, nhà trường cũng sẽ xem xét đến các yếu tố khác như việc đại diện trong các sự kiện của nhà trường, đại sứ cho nhà trường, tấm gương tiêu biểu, sự cam kết với những giá trị cốt lõi của nhà trường cũng như về thái độ và cách ứng xử.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây (ngôn ngữ Anh, Hàn, Việt).

 

 

 

Enlish

EN