Các Ấn Phẩm & Truyền Thông

First page of the PDF file: Prospectus-ENG_updatedJuly2020

Bản Cáo Bạch

First page of the PDF file: School-Profile-ENG_2020-2021

Tổng Quan Về Trường

First page of the PDF file: StrategicPlan2017-22

Kế Hoạch Chiến Lược 2017 - 2022

First page of the PDF file: Sec-StudentHandbook20-21

Số Tay Học Sinh Trung Học

First page of the PDF file: IGCSEHandbook2020-2021

Số Tay Chương Trình Giáo Dục Trung Học Quốc Tế IGCSE

First page of the PDF file: IBHandbook2020-2021

Sổ Tay Tú Tài Quốc Tế

First page of the PDF file: AssessmentandReportingHandbook

Sổ Tay Đánh Giá & Báo Cáo

First page of the PDF file: ParentHandbook2020-21

Số Tay Phụ Huynh

First page of the PDF file: SotayChinhsachbaovetreem

Sổ Tay & Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em

First page of the PDF file: EALHandbook2020-2021_VN_reduced

Sổ Tay Chương Trình Tiếng Anh

First page of the PDF file: ONLHANDBOOK_VIE

Sổ Tay Học Tập Trực Tuyến

Enlish

EN