Các Ấn Phẩm & Truyền Thông

First page of the PDF file: Prospectus_2022-2023_VIE

Bản Cáo Bạch

First page of the PDF file: School_Profile_2022-2023_VIE

Tổng Quan Về Trường

First page of the PDF file: ParentHandbook2021-22_VIE

Số Tay Phụ Huynh

First page of the PDF file: EYPrimaryHandbook

Sổ Tay Học Sinh Mầm Non và Tiểu Học

First page of the PDF file: Secondary_Student_Handbook_EN_2022-23

Số Tay Học Sinh Trung Học

First page of the PDF file: ENG_IGCSEHandbook23-24

Số Tay Chương Trình Giáo Dục Trung Học Quốc Tế IGCSE

First page of the PDF file: ENG_IBHandbook23-24

Sổ Tay Tú Tài Quốc Tế

First page of the PDF file: EAL_Handbook_2022-2023_VIE

Sổ Tay Chương Trình Tiếng Anh

First page of the PDF file: Online_Learning_Handbook22-23_VIE

Sổ Tay Học Tập Trực Tuyến

First page of the PDF file: SafeguardingPolicyDecember2022EN-VN

Sổ Tay & Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em

Enlish

EN