Ban Lãnh Đạo

Renaissance được điều hành bởi một Hội đồng quản trị tâm huyết, gồm những thành viên cam kết cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ CẤP CAO

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ

Enlish

EN