Ban Lãnh Đạo

Renaissance được điều hành bởi một Hội đồng quản trị tâm huyết, gồm những thành viên cam kết cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ CẤP CAO

Richard Fluit

Richard Fluit

Head of Secondary
Jennifer Longmuir

Jennifer Longmuir

Head of Early Years & Primary

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ

Dung Ha

Dung Ha

Chief Accountant
Giang Le

Giang Le

Senior Group Manager - IT
Huong Ngo

Huong Ngo

Senior Group Manager - Admissions & Communications
Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

Facilities Manager
Quynh Nguyen

Quynh Nguyen

Admissions Manager
Lai Truong

Lai Truong

Senior Group Manager – HR & Admin
Vu Vo

Vu Vo

Chief Financial Officer

Enlish

EN