Ban Lãnh Đạo

Renaissance được điều hành bởi một Hội đồng quản trị tâm huyết, gồm những thành viên cam kết cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ CẤP CAO

Jennifer Longmuir

Jennifer Longmuir

Head of Early Years & Primary
SARAH CAMPBELL

SARAH CAMPBELL

Head of Secondary

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ

Dung Ha

Dung Ha

Chief Accountant
Huong Ngo

Huong Ngo

Senior Group Manager - Admissions & Marketing
Thuy Nguyen

Thuy Nguyen

School Office Manager
Laura Price

Laura Price

Communications & Admissions Manager
Hoan Tran

Hoan Tran

Senior Group Manager – Information Technology
Lai Truong

Lai Truong

Senior Group Manager – HR & Admin

Enlish

EN