Ban Lãnh Đạo

Renaissance được điều hành bởi một Hội đồng quản trị tâm huyết, gồm những thành viên cam kết cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trường.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ CẤP CAO

ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ

Huong Ngo

Huong Ngo

Senior Group Manager - Admissions & Marketing
Laura Price

Laura Price

Communications & Admissions Manager
Hoan Tran

Hoan Tran

Senior Group Manager – Information Technology
Lai Truong

Lai Truong

Senior Group Manager – HR & Admin

Enlish

EN