Chứng Nhận Quốc Tế

Renaissance là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Sài Gòn. Chúng tôi tự hào rằng sự tập trung vào sự xuất sắc trong học tập, lấy học sinh làm trọng tâm và môi trường thân thiện với gia đình đã được công nhận bởi một số tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập được liệt kê sau đây:

Kiểm Định và Thành Viên Các Tổ Chức Quốc Tế